Get start with CARD ME

In One Application

Learn More

การใช้งาน

CHECK IN/เช็คอิน

การลงเวลาปฏิบัติงานด้วยการใช้สัญญาณ wi-fi ของบริษัทหรืิอองค์กร ทั้งเข้า-ออกเพื่อยืนยันตัวตนของพนักงานซึ่งใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว

LEAVE/การลา

สามารถยื่นคำร้องการลา ในรูปแบบต่างๆของพนักงาน เพื่อส่งข้อมูลไปยังหัวหน้างานและรอรับการอนุมัติหรือปฎิเสธ โดยข้อมูลทั้งหมด จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนฐานข้อมูลของระบบ

OVERTIME/การทำงานล่วงเวลา

สามารถยื่นแบบฟอร์มร้องขอทำงานล่วงเวลา(OT) และรอการอนุมัติหรือปฏิเสธจากหัวหน้างานเพื่อลดความยุ่งยากของพนักงานฝ่ายบุคคล ในการรวบรวบข้อมูล สรุปการรายงานต่างๆได้สะดวก

รูปแบบการใช้งาน


บนหน้าแอปพลิเคชันสามารถเปลี่ยนแปลง สัญลักษณ์(logo) เป็นรูปแบบของบริษัทหรือองค์กรได้ และสามารถเปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

What is CARD ME?

“Card Me” แอปพลิเคชันลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน โดยการลงเวลาทำงานของพนักงานผ่านสมาร์ทโฟน จะทำให้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดภาระการบริหารจัดการข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เพื่อสรุปผลเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน การลา การมาสาย การทำงานล่วงเวลา ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยบนฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้

Download Now!

คุณสมบัติ

ระบบลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงานของพนักงาน พร้อมฟังก์ชั่นที่สำคัญในการใช้ที่ ง่าย สะดวก และถูกต้องแม่นยำ รองรับทั้งระบบ IOS และ Android

ต้องการรับข้อมูล/ข่าวสาร เพิ่มเติม

การใช้งาน

CHECK IN/เช็คอิน

สามารถลงเวลาปฏิบัติงานด้วยการใช้สัญญาณ wi-fi ของบริษัทหรือองค์กร ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อยืนยันตัวตน

PROFILE/ประวัติส่วนตัว

สามารถดูประวัติการเข้า-ออก การลา มาสายของตนเองและสามารถแก้ไขข้อมูล รูปภาพ เบอร์โทรศัพท์

LEAVE/การลา

พนักงานสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องในการลารูปแบบต่างๆและส่งข้อมูลไปยังหัวหน้างานเพื่อรอการอนุมัติหรือปฏิเสธ วันลาของพนักงานได้

OVERTIME/การทำงานล่วงเวลา

พนักงานสามารถยื่นแบบฟอร์ม รายละเอียดต่างๆในการขอทำงานล่วงเวลา และรอการอนุมัติหรือปฏิเสธจากหัวหน้างานได้

CHAT/แชท

พนักงานสามารถสนทนาผ่านระบบ ทั้งการสนทนาแบบกลุ่มและส่วนตัว กับบุคลากรภายในบริษัทได้

ANNOUNCEMENT/ประกาศ

พนักงานทุกคนสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทและองค์กรได้ ผ่านแอปพลิเคชัน


ติดต่อเรา

218 ชั้น 3 อาคารชินธวัชชัย ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Email:
contact@knacx.com
Phone:
02-047-0693 062-998-4524 087-679-1317
Website:
www.knacx.com
SocialMedia:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

© 2018 All rights reserved by Knacx